Egzaminy z Języka Polskiego jako Obcego

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Do Komisji składa się wniosek, w odpowiedzi na który otrzymuje się decyzję o dopuszczeniu do egzaminu, wraz z wyznaczeniem jego daty i miejsca. Egzamin jest przeprowadzany pod warunkiem, że zgłosi się, co najmniej 20 chętnych do jego zdawania. Egzaminy organizowane są w sesjach, w Polsce i za granicą (w zależności od ilości kandydatów z danego kraju).

 
Kto może przystąpić do egzaminu?
Cudzoziemcy i obywatele Polski, zamieszkali za granicą, bez względu na to czy, jak i kiedy uczyli się języka polskiego.
 
Kto może być zwolniony z egzaminu?
Z obowiązku zdawania egzaminu zwolniona jest osoba, która ukończyła w Polsce studia wyższe na kierunku filologia polska. Zwolnienie jest równoznaczne z posiadaniem znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym.
 
 
Jakie sprawności podlegają ocenie na egzaminie?
 • A. Rozumienie ze słuchu
 • B. Poprawność gramatyczna
 • C. Rozumienie tekstów pisanych
 • D. Pisanie
 • E. Mówienie

 

Warunki przystąpienia do egzaminu:
Aby przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym (B1) oraz średnim (B2) cudzoziemiec musi mieć skończone 16 lat. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie zaawansowanym (C2) cudzoziemiec musi mieć skończone 18 lat. Chcąc przystąpić do egzaminu cudzoziemiec składa formularz zgłoszeniowy oraz wnosi opłatę za egzamin.

 

Koszty egzaminu:

 • poziom podstawowy (B1) - 60 EUR
 • poziom średni ogólny (B2) - 80 EUR
 • poziom zaawansowany (C2) -100 EUR

Wydanie certyfikatu - 20 EUR.


Organizacja egzaminu pisemnego:

Część pisemna egzaminu trwa 225 minut i składa się z czterech części:

 • część pierwsza trwa 30 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu;
 • część druga trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu poprawności gramatycznej w posługiwaniu się językiem polskim;
 • część trzecia trwa 45 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstów pisanych;
 • część czwarta trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.
Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym. Część ustna trwa co najmniej 15 minut. W części ustnej egzaminu zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów zadań egzaminacyjnych.
 
 
Wyniki egzaminu i certyfikat
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku (minimum 60% punktów) z każdej z czterech części pisemnego egzaminu oraz z egzaminu ustnego. Po upływie około 6 tygodni od egzaminu zdający otrzymuje informację o jego wyniku. 
 
Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych jego części. Ocenę z egzaminu ustala się według następującej skali: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. Kryteria ustalania wyników poszczególnych części egzaminu oraz oceny z egzaminu Komisja podaje do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.
 
Jeśli wynik jest pozytywny, cudzoziemiec uzyskuje certyfikat. Po wniesieniu opłaty za wydanie certyfikatu (opłaty wnosi się w PLN, po przeliczeniu EUR na PLN według średniego kursu NBP w dniu dokonania wpłaty na rachunek bankowy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) cudzoziemiec otrzyma drogą pocztową oryginał świadectwa znajomości języka polskiego na danym poziomie. 
 

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. Zgłoszenie pismem odręcznym należy wypełnić czytelnie.

Kontakt:
Tel.: (+48) 22  393 38 25,     22  393 38 49
Fax :  (+48) 22  826 28 23
Adres :
Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska