BULATS (The Business Language Testing Service)

BULATS jest międzynarodowym testem językowym adresowanym do osób, które posługują się językiem obcym w pracy. Egzamin umożliwia ocenę umiejętności językowych słuchaczy firm szkoleniowych oraz pracowników przedsiębiorstw przeprowadzających okresową ocenę pracowników w zakresie znajomości języka obcego.


Wykorzystywany jest on na całym świecie:

 • w rekrutacji w biznesie i przemyśle;
 • w rekrutacji na kursy w zakresie biznesu;
 • do określania zapotrzebowania na szkolenia i do ich prowadzenia;
 • do oceny skuteczności kursów i szkoleń językowych.

 

Testy przeprowadzane są w czterech językach:

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki

 

BULATS pozwala określić poziom zaawansowania językowego kandydata w 5 stopniowej skali ALTE, która odpowiada skali Rady Europy w sposób przedstawiony poniżej:

skala ALTE 0 1 (A2) 2 (B1) 3 (B2) 4 (C1) 5 (C2)
Wynik (%) 0-19 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100

 


STRUKTURA TESTU

BULATS oferuje różne rodzaje testów (on-line, komputerowe, standardowy papierowy, test ustny, pisemny). Każdy test może zostać przeprowadzony niezależnie od pozostałych lub wykorzystany w dowolnej kombinacji. Ta zasada elastyczności pozwala dostosować BULATS do indywidualnych potrzeb każdego. Obejmują takie zagadnienia jak opis stanowiska pracy, przedsiębiorstwo i produkt, podróżowanie, zarządzanie i marketing, obsługa klienta, planowanie, sprawozdania, wiadomości telefoniczne, korespondencja służbowa i prezentacje. Zadania w testach są zazwyczaj zadaniami praktycznymi, np. przyjęcie wiadomości przekazywanej przez telefon, sprawdzenie pisma, zrobienie prezentacji, zrozumienie artykułu, napisanie raportu.

 

Test on-line (nie wymaga instalacji oprogramowania)

Poziom trudności kolejnych pytań testowych dostosowuje się do kandydata i jego odpowiedzi, dzięki temu słuchacz nie wykonuje zadań odbiegających od jego poziomu. Trwa około 60 minut i ocenia umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych

 

Test komputerowy

Ten wysoce skomplikowany program pozwala na życzenie ocenić wszystkie poziomy zaawansowania w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Pytania prezentowane są na ekranie, a kandydaci odpowiadają posługując się klawiaturą i myszką. Dostępna jest "pomoc", a także ukazują się okna umożliwiające przećwiczenie pewnych czynności, aby zdający mógł zaznajomić się z formatem programu i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. W trakcie egzaminu komputer wybiera każde pytanie na podstawie poprzednich odpowiedzi. W efekcie test staje się coraz łatwiejszy lub coraz trudniejszy, co w konsekwencji prowadzi do ustalenia poziomu zaawansowania osoby zdającej w ciągu ok. 60 minut.
Test komputerowy sprawdza rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa. Nie sprawdza umiejętności pisania i mówienia. Program czerpie pytania z ogromnej ich ilości, co sprawia, ze każdy test jest niepowtarzalny i eliminuje ryzyko oszukiwania.

 

Test standardowy - test papierowy

Pozwala ocenić rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa. Trwa 110 minut: 50 minut słuchanie i 60 minut czytanie i wiedza językowa.

 

Rozumienie ze słuchu

 • Rozumienie krótkich konwersacji lub monologów. (10 pytań)
 • Notowanie przekazywanych wiadomości, zamówień, poleceń, informacji, etc. (12 pytań)
 • Słuchanie celowe: identyfikowanie tematu, kontekstu lub funkcji. Krótkie monologi/dialogi. (10 pytań)
 • Słuchanie dłuższej wypowiedzi w celu znalezienia jakiegoś szczegółu lub wniosku. Monolog/dialog. (18 pytań)

 

Rozumienie tekstu pisanego, wiedza językowa

 • Rozumienie notatek, wiadomości, rozkładów, ogłoszeń, ulotek, wykresów, etc. (7 pytań)
 • Gramatyka i słownictwo. Zdania z lukami - test wielokrotnego wyboru. (6 pytań)
 • Długi tekst. Artykuł prasowy, ogłoszenie, ulotka, etc. (6 pytań)
 • Gramatyka. Tekst średniej długości do uzupełnienia według własnej inwencji. (5 pytań)
 • Czytanie w celu znalezienia najważniejszych treści. Cztery krótkie teksty ze stosownymi zadaniami. (7 pytań)
 • Gramatyka i słownictwo. Tekst średniej długości z testem wielokrotnego wyboru. (5 pytań)
 • Gramatyka. Tekst średniej długości do uzupełnienia według własnej inwencji. (5 pytań)
 • Gramatyka i słownictwo. Zdania z lukami wielokrotnego wyboru. (6 pytań)
 • Czytanie w celu znalezienia najważniejszych treści i konkretnych informacji. Tekst długi. Artykuł z gazety lub czasopisma, sprawozdanie, etc. (6 pytań)
 • Tekst średniej długości, poprawianie błędów. (7 pytań)

 

Test ustny

Prowadzony jest dla jednego kandydata przez jednego egzaminatora. Zostaje on utrwalony na taśmie i powtórnie sprawdzony przez innego egzaminatora. Składa się z trzech części i trwa maksymalnie 12 minut.

 • Część 1: Wywiad (4 minuty) - Kandydaci odpowiadają na pytania dotyczące ich samych, ich pracy lub studiów, a także zainteresowań.
 • Część 2: Prezentacja (4 minuty) - Kandydat otrzymuje do wyboru trzy tematy i po jednominutowym przygotowaniu prezentuje jeden z nich. Po prezentacji egzaminator zadaje związane z nią pytania.
 • Część 3: Wymiana informacji i dyskusja (4 minuty) Na arkuszu z zadaniami przedstawiona jest sytuacja, w którą wcielić się mają zdającyi egzaminator. Zdający przejmuje w tym zadaniu rolę wiodącą. Po wymianie zdań następuje dyskusja na związany z nią temat.

 

Zdający oceniani są przez egzaminatora prowadzącego egzamin i przez drugiego egzaminatora w zakresie:

 • poprawność języka (gramatyka i słownictwo),
 • umiejętność prowadzenia rozmowy i organizowania swoich pomysłów,
 • płynność wypowiedzi,
 • poprawność wymowy,
 •  wkład wniesiony w rozmowę.

 

Test pisemny - gruntowna ewaluacja umiejętności pisania w kontekście biznesowym

Test składa się z dwóch części i trwa 45 minut.

 • Część 1: Krótka wiadomość/pismo (50-60 słów) 15 minut - Zdający otrzymuje krótki tekst: list / pismo, memo lub ogłoszenie i wskazówki do napisania odpowiedzi.
 • Część 2: Sprawozdanie lub list (180-200 słów) 30 minut. - Zdający pisze krótkie sprawozdanie lub list zgodnie ze zwięzłymi instrukcjami. Zdający wybiera z dwóch możliwości.

 

Zdający oceniani są oddzielnie przez dwóch egzaminatorów w zakresie:

 • poprawność stosowania języka (gramatyka i słownictwo),
 • sposób organizowania wypowiedzi,

 

 

PRZYKŁADOWE TESTY

 

 

Uczelnie wyższe uznające egzamin BULATS:

 • Akademia Muzyczna Wrocław (zwolnienie z lektoratu – 75 punktów wymagane)
 • Bydgoska Szkoła Wyższa (Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości) (zwolnienie z lektoratu  40 punktów wymagane),
 • NKJO Wrocław (zwolnienie z lektoratu i egzaminu końcowego – 60 punktów wymagane),
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg (zwolnienie z lektoratu i egzaminu końcowego – 60 punktów wymagane),
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Przyrodniczy Lublin (zwolnienie z lektoratu i egzaminu końcowego – minimum 40 punktów),
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce,
 • Politechnika Łódzka (zwolnienie z egzaminu końcowego 60 punktów),
 • Politechnika Częstochowska (zwolnienie z egzaminu końcowego 60 punktów),
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej Lublin.

 

Szczegółowa tabela dostępna jest tutaj.

 

British Centre jest koncesjonowanym agentem i ośrodkiem egzaminacyjnym BULATS oferującym testy BULATS zarówno klientom indywidualnym, jak również korporacyjnym, do których zaliczyć można pracodawców, uczelnie wyższe, firmy realizujące projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. British Centre organizuje sesje egzaminacyjne:

 • indywidualne na żądanie
 • grupowe w oddziale British Centre
 • wyjazdowe na terenie firmy klienta

 

W przypadku zgłoszeń korporacyjnych cena egzaminu dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb Klienta z uwzględnieniem następujących parametrów:

 • liczby zakupionych testów
 • formy testu (standard, online)
 • liczby lokalizacji i miejsc przeprowadzenia testu

 

Szczegółowych informacji w zakresie testów BULATS dla klientów indywidualnych oraz instytucji udzielają pracownicy działu obsługi klienta w oddziałach British Centre.

 

Książki przygotowujące do testu BULATS: