Wyprawka "krok po kroku"

Krok 1.

  • Rodzice bądź opiekunowie prawni składają w szkole, w której uczeń rozpocznie naukę w roku szkolnym 2012/13, wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników szkolnych.

Krok 2.

  • Dyrekcja sporządza w szkole listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego oraz uczniów niepełnosprawnych (na podstawie wniosków przedstawionych przez rodziców lub opiekunów).

Krok 3.

  • Dyrektor szkoły (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje listę uczniów uprawnionych do pobrania dofinansowania odpowiednim organom (wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta lub Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły).
  • Dyrektor odpowiednio ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazuje listę uczniów uprawnionych do pobrania dofinansowania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Dyrektor liceum plastycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje listę uczniów uprawnionych do pobrania dofinansowania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Krok 4.

  • Po otrzymaniu listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego oraz uczniów niepełnosprawnych, odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta ustala liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w danej szkole i powiadamia dyrektorów szkół o podziale środków.

Krok 5.

  • W przypadku szkoły prowadzonej przez gminę odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.


Krok 6.

  • W przypadku otrzymania wniosków o dofinansowanie uczniów rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dyrekcja podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy najbardziej potrzebującym.


Krok 7.

  • W przypadku szkoły prowadzonej przez gminę, szkoła zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości dofinansowania po przedłożeniu przez rodziców dowodu zakupu.
  • W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.